Οδηγίες Εγγραφής για Υποψήφιους με Μαθησιακές/Άλλες Δυσκολίες


Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις και αντιμετωπίζουν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες ακολουθούν την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής, εάν πρόκειται για υποψήφιους Κ.Ξ.Γ. ή ανεξάρτητους υποψήφιους.

ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι πανελλαδικά, ανεξάρτητοι ή μέσω Κ.Ξ.Γ., πρέπει έως τη λήξη των αιτήσεων να αποστείλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στα γραφεία της ESOL EXAMS με συστημένο ταχυδρομείο ή courier:

  • Συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη την ειδική φόρμα "Request Form". Πατήστε εδώ
    • Οι υποψήφιοι που επαναλαμβάνουν την εξέταση για συγκεκριμένες δεξιότητες ή συνεχίζουν σε επόμενο επίπεδο πρέπει να συμπληρώνουν την εξεταστική περίοδο και το επίπεδο που συμμετείχαν.
  • Γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα επικυρωμένη (από Κ.Ε.Π. ή αστυνομία) ή να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση όπου να δηλώνεται ότι η γνωμάτευση είναι γνήσιο φωτοαντίγραφο.
    • Οι υποψήφιοι που επαναλαμβάνουν την εξέταση για συγκεκριμένες δεξιότητες ή συνεχίζουν σε επόμενο επίπεδο δεν οφείλουν να ξαναστείλουν τη γνωμάτευση.
  • Προαιρετικά δύο εκθέσεις του υποψήφιου (για περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών).